Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2016

6320 fc1d 500
know it?
Reposted fromastrid astrid viashadowshow shadowshow
6901 f00a 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viajustmadd justmadd
Reposted fromtgs tgs viajustmadd justmadd
5129 1bee
Także ten.... czasem trzeba się po prostu zebrać i iść dalej.
Reposted fromelevateyourlife elevateyourlife viagrinch grinch
Reposted frombluuu bluuu viagrinch grinch
9320 4a2e 500
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viajustmadd justmadd
0617 aa02
Reposted fromcarfreitag carfreitag viazarazwracam zarazwracam
9317 d68a 500
Reposted fromenisha enisha viasegritta segritta

August 10 2016

2175 0eaf 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viacannellle cannellle
8461 cf04
Reposted fromkatsiu katsiu viazarazwracam zarazwracam

August 02 2016

Bring me to your leader
Reposted fromMysticen Mysticen viacrispybones crispybones
“Problemem większości mężczyzn jest strach i brak wyobraźni. Brak spontaniczności. Nieliczni potrafią zrobić tak, jak mój kumpel, który przez godzinę ścigał swoją kobietę, żeby ją przeprosić. Dopadł ją w pociągu na dworcu Warszawa Centralna, minutę przed odjazdem. Wbił się do wagonu. Wręczył bukiet róż w przedziale i wysiadł na Zachodniej. Większość kobiet, które mijał, miały nadzieję, że te kwiaty będą dla niej.
— pokolenie ikea
Reposted fromblackdrama blackdrama viadepresja depresja
7704 462b 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viadepresja depresja
4283 5c1c 500
Reposted fromtfu tfu viazarazwracam zarazwracam
7545 c0c2 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viazarazwracam zarazwracam
7859 d296 500
TH Twente [motorcycles in da house]
Reposted fromsiegmunda siegmunda viazarazwracam zarazwracam
4104 8ab9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl