Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2016

2175 0eaf 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viacannellle cannellle
8461 cf04
Reposted fromkatsiu katsiu viazarazwracam zarazwracam

August 02 2016

Bring me to your leader
Reposted fromMysticen Mysticen viacrispybones crispybones
“Problemem większości mężczyzn jest strach i brak wyobraźni. Brak spontaniczności. Nieliczni potrafią zrobić tak, jak mój kumpel, który przez godzinę ścigał swoją kobietę, żeby ją przeprosić. Dopadł ją w pociągu na dworcu Warszawa Centralna, minutę przed odjazdem. Wbił się do wagonu. Wręczył bukiet róż w przedziale i wysiadł na Zachodniej. Większość kobiet, które mijał, miały nadzieję, że te kwiaty będą dla niej.
— pokolenie ikea
Reposted fromblackdrama blackdrama viadepresja depresja
7704 462b 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viadepresja depresja
4283 5c1c 500
Reposted fromtfu tfu viazarazwracam zarazwracam
7545 c0c2 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viazarazwracam zarazwracam
7859 d296 500
TH Twente [motorcycles in da house]
Reposted fromsaiwala saiwala viazarazwracam zarazwracam
4104 8ab9 500
you're never too old to have some fun
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viazarazwracam zarazwracam
1543 cc57 500
Reposted fromzuzy zuzy viazarazwracam zarazwracam
0833 9a62
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagrinch grinch
Reposted fromtfu tfu viajustmadd justmadd
-Jaka jest twoja główna wada?
-Bycie skurwysynem w połowie. Nie masz pojęcia, jakie to upokarzające być podłym z dobrym sercem. Strasznie rozpierdala i zabiera energię
— Andrzej Saramonowicz, Chłopcy
Reposted fromaskman askman viadepresja depresja
4558 b502
Reposted fromrol rol viajustmadd justmadd
Reposted frommeem meem viajustmadd justmadd

April 17 2016

7935 55fb
Reposted frommattrue mattrue viazarazwracam zarazwracam
6310 b527 500
Reposted fromRowena Rowena viazarazwracam zarazwracam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl